Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden

van de besloten vennootschap Bergerkaas B.V., gevestigd en kantoorhoudende te (1851 VR) Heiloo aan De Overtoom 3, ingeschreven Handelsregister KvK Noordwest-Holland onder nummer 50115995. Deze voorwaarden zijn op 1 oktober 2015 gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.

Artikel 1: Toepasselijkheid
1.1  In deze Algemene Voorwaarden wordt Bergerkaas B.V. aangeduid als Bergerkaas, zijnde degene die deze voorwaarden hanteert, terwijl de andere partij verder wordt betiteld als afnemer. De Algemene Voorwaarden worden tevens aangeduid als Voorwaarden.
1.2  Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod, elke aanvaarding en/of elke overeenkomst betrekking hebbende op het door Bergerkaas verkopen en leveren van producten en/of het verrichten van diensten.
1.3  De opdracht of bestelling van de afnemer geldt als acceptatie van deze Algemene Voorwaarden.
1.4  Algemene voorwaarden van afnemer of bijzondere van deze Algemene Voorwaarden afwijkende bepalingen gelden niet, tenzij deze schriftelijk door Bergerkaas zijn aanvaard.
1.5. Eventuele toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de afnemer zoals hiervoor sub 1.4. bedoeld of bijzondere voorwaarden laten evenwel de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden verder onverlet, tenzij deze strijdig zijn met de algemene voorwaarden van de afnemer.

Artikel 2: Overeenkomst
2.1  Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
2.2  Mondelinge aanbiedingen van Bergerkaas of haar ondergeschikten zijn niet bindend, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk door Bergerkaas bevestigd. Als ondergeschikten zijn in dit verband te beschouwen alle werknemers en medewerkers, die geen procuratie hebben. Een overeenkomst met Bergerkaas komt slechts tot stand wanneer deze overeenkomst schriftelijk is aangegaan door respectievelijk schriftelijk is bevestigd door een daartoe bevoegde vertegenwoordiger van Bergerkaas.
2.3  Offertes en prijsopgaven van Bergerkaas B.V. zijn geldig voor de in de offerte of prijsopgave aangegeven termijn. Indien er geen termijn is aangegeven, is de offerte geldig tot 14 dagen na de datum waarop de offerte of prijsopgave is uitgebracht.
2.4  Overeenkomsten, hoe ook genaamd, komen pas tot stand na uitdrukkelijke aanvaarding door Bergerkaas. Deze uitdrukkelijke aanvaarding blijkt uit de schriftelijke bevestiging van Bergerkaas dan wel uit het feit, dat zij uitvoering geeft aan de overeenkomst.
2.5  Een (vrijblijvende) offerte kan door Bergerkaas binnen vijf werkdagen na ontvangst van de aanvaarding door afnemer worden herroepen.
2.6  Aanbiedingen zijn gebaseerd op de door afnemer bij de eventuele aanvraag verstrekte gegevens, van de juistheid waarvan Bergerkaas mag uitgaan.
2.7  Gegevens betreffende het aangebodene zoals eigenschappen, maten, gewicht etc., alsmede gegevens in drukwerken, catalogi, afbeeldingen e.d. door Bergerkaas bij de aanbieding verstrekt, zijn voor haar niet bindend en worden te goeder trouw gegeven. Op afnemer rust de plicht ervoor zorg te dragen dat met betrekking tot aanbiedingen en overeenkomsten de door Bergerkaas verstrekte drukwerken, offertes e.d. noch worden gekopieerd noch aan derden ter hand worden gesteld noch dat van de inhoud daarvan aan derden mededeling wordt gedaan.

Artikel 3: Levering en leveringstermijn
3.1  Een leveringstermijn vangt aan daags na het tot stand komen van de overeenkomst met dien verstande dat, wanneer een vooruitbetaling is verschuldigd, de termijn niet ingaat dan nadat volledige betaling is ontvangen.
3.2  Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen geschiedt aflevering aan de door Bergerkaas opgegeven opslagplaats(en). Afnemer dient de producten op te halen binnen de gelijke openingstijden van de door Bergerkaas opgegeven opslagplaats(en). Afnemer dient de producten af te halen binnen 2 (twee) werkdagen na ontvangst van de mededeling dat de producten voor hem gereed staan, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
3.3. De leveringstermijn is vastgesteld in de verwachting, dat Bergerkaas kan blijven werken als ten tijde van de aanbieding was voorzien en de nodige ingrediënten, materialen, gegevens en vergunningen haar tijdig zullen worden geleverd c.q. verstrekt.
3.4 Bergerkaas aanvaardt geen aansprakelijkheid voor overschrijding van leveringstermijnen, tenzij zulks uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen. Bergerkaas is in een dergelijk geval bovendien slechts aansprakelijk tot voldoening van werkelijk geleden schade wegens niet tijdige levering, indien afnemer haar eerst nog schriftelijk in gebreke heeft gesteld, waarbij afnemer aan Bergerkaas een redelijke termijn moet gunnen om alsnog aan haar verplichtingen te voldoen. Afnemer mag een overeenkomst wegens termijnoverschrijding door Bergerkaas slechts ontbinden voor zover de overeenkomst nog niet is nagekomen en instandhouding van dat deel dat de overeenkomst in redelijkheid niet van afnemer kan worden gevergd.
3.5. Wanneer de zaken na het verstrijken van de leveringstermijn door afnemer niet zijn afgenomen, staan de zaken twee weken ter beschikking van afnemer en worden deze voor zijn rekening en risico opgeslagen.
3.6  Het risico ter zake van schade aan en verlies van te leveren producten gaat over op afnemer vanaf het door Bergerkaas aan afnemer medegedeelde moment dat de producten voor afnemer ter beschikking staan in de door Bergerkaas aan afnemer opgegeven opslagplaats en dit risico blijft verder steeds bij afnemer. Indien partijen in afwijking van het bepaalde in 3.2 zijn overeengekomen dat aflevering plaatsvindt op een ander adres dan een opslagplaats van Bergerkaas dan heeft de risico-overgang plaats op het moment dat producten de overeengekomen plaats van aflevering bereiken. Dezelfde risico- overgang heeft plaats op het moment dat Bergerkaas producten conform de overeenkomst ter aflevering aanbiedt en afnemer om welke redenen dan ook niet afneemt.
3.7  Op afnemer rust een afnameplicht. Indien afnemer niet tijdig afhaalt, respectievelijk afneemt, komen vergeefs gemaakte kosten en eventuele verdere kosten als vervoer, bewaring en opslag voor rekening van afnemer. Bij aankomst van de producten dient afnemer deze terstond te lossen. Afnemer dient aan Bergerkaas te vergoeden alle kosten en schade door voor Bergerkaas optreden ten gevolge van bij de lossing opgetreden vertraging.
3.8  Bergerkaas is bevoegd tot het doen van deelleveringen. Indien partijen bedoeld hebben, dat de aflevering van de totale hoeveelheid ingevolge een overeenkomst verkochte producten verspreid zal plaatsvinden over een zekere tijdspanne, dan is Bergerkaas bevoegd de tijdstippen te bepalen waarop en de hoeveelheden waarin aflevering van de producten plaatsvindt, waarbij Bergerkaas rekening zal houden met seizoensinvloeden.
3.9  Indien Bergerkaas ten behoeve van afnemer conform de door afnemer verstrekte gegevens douane- of accijnsdocumenten op naam van Bergerkaas, voor de door Bergerkaas te leveren producten heeft afgegeven of doen afgeven, zal afnemer, ongeacht of hem ter zake al dan niet enige verwijt treft, aan Bergerkaas op eerst verzoek van Bergerkaas alle schade vergoeden die Bergerkaas lijdt uit de afgifte van deze documenten en zal afnemer Bergerkaas vrijwaren tegen vorderingen van derden, waaronder begrepen overheidsorganen, betrekking hebbende op (de afgifte van) deze documenten.

Artikel 4: Prijzen
4.1 De in offertes en overeenkomsten vermelde prijzen zijn exclusief omzetbelasting en andere overheidsheffingen en exclusief eventuele kosten van verzekering, vervoer en verpakking, tenzij anders vermeld. De desbetreffende bedragen worden afzonderlijk in rekening gebracht. Noodzakelijke emballage wordt tegen kostprijs berekend en niet teruggenomen. De noodzakelijkheid van emballage staat ter beoordeling van Bergerkaas.
4.2 Bergerkaas is bevoegd de geoffreerde c.q. overeengekomen prijs te verhogen met de meerkosten die voor haar ontstaan, doordat na de offerte c.q. totstandkoming van de overeenkomst maar vóór de aflevering de kosten van de prijsbepalende factoren zoals de prijs op de nationale en internationale markten in vervoers- en opslagkosten, verpakkingskosten, lonen, belastingen en sociale premies, verzekeringspremies en dergelijke stijgen. De betaling van een eventuele meerprijs op grond van dit artikel zal geschieden tegelijk met die van de hoofdsom respectievelijk de laatste termijn daarvan.
4.3 In geval van wederverkoop is afnemer verplicht de gebruikelijke verkoopprijzen voor de producten te hanteren. Voor het geval afnemer verkoopprijzen gaat hanteren, die onevenredig ver onder de gebruikelijke liggen, bijvoorbeeld in het kader van een prijzenstunt, is Bergerkaas gerechtigd verdere leveranties op te schorten en/of onmiddellijke buitengerechtelijke ontbinding in te roepen terzake de met afnemer gesloten overeenkomst zonder dat afnemer in dat geval enige aanspraak kan maken op schadevergoeding.
4.4 Onverminderd het bepaalde in dit artikel heeft Bergerkaas de bevoegdheid de door haar gehanteerde prijzen aan te passen in geval van bijzondere tussentijdse wijzigingen van kostprijsfactoren. Als zodanige wijzigingen worden onder meer aangemerkt: een verhoging van de prijs van het product op de wereld- en/of Nederlandse markt; wijzigingen in de koers van vreemde valuta ten opzichte van de Euro van meer dan tien procent; verhoging van omzetbelasting, douanerechten, accijnzen, krachtens publiekrecht verschuldigde heffingen en andere van overheidswege opgelegde lasten en overige collectieve afdrachten.
4.5 Bergerkaas is gerechtigd de overeengekomen tarieven eenmaal per jaar, voor het eerst per 1 januari volgend op de ingangsdatum van de (raam)overeenkomst, te indexeren.

Artikel 5: Betaling
5.1 Tenzij een andere betalingstermijn is overeengekomen en onverminderd het recht op vooruitbetaling of betaling à contant te verlangen indien Bergerkaas daartoe aanleiding ziet, geschiedt betaling binnen 14 (veertien) dagen na datum van aflevering, of zoveel eerder als op de factuur staat vermeld. Bergerkaas is gerechtigd tot het afzonderlijk factureren van deelleveringen.
5.2 Het eigendom van geleverde producten blijft bij Bergerkaas totdat afnemer al hetgeen hij aan Bergerkaas uit hoofde van of in verband met leveringen en diensten verschuldigd is, heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake boete, rente en kosten. Bergerkaas is gerechtigd bij enige niet-tijdige betaling de haar in eigendom toebehorende producten eigenmachtig terug te nemen waar deze zich ook bevinden. Afnemer verleent op eerste verzoek van Bergerkaas andere, al dan niet aanvullende zekerheid voor de betaling.
5.3 Het recht van afnemer om zijn eventuele vorderingen op Bergerkaas te verrekenen wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
5.4 Voorschriften van welke autoriteiten ook, die het gebruik van de te leveren of reeds geleverde zaken verhinderen, brengen geen verandering in de financiële verplichting van afnemer.
5.5 Bij niet-tijdige betaling raakt afnemer, zonder dat een ingebrekestelling of aanmaning nodig is, in verzuim en wordt hij over het achterstallige bedrag, direct opeisbaar, de wettelijke handelsrente verschuldigd. Een gedeelte van een maand geldt in dit verband als een hele maand. Bergerkaas mag voorts voor zover de levering onder enige met afnemer gesloten overeenkomst nog niet heeft plaatsgevonden, deze levering geheel opschorten totdat volledige betaling van het achterstallige bedrag is ontvangen. Blijft ook na aanmaning betaling binnen een aangezegde nadere termijn uit dan is Bergerkaas bevoegd de overeenkomst naar haar keuze geheel of gedeeltelijk middels een schriftelijke verklaring te ontbinden, zulks onverminderd haar recht op schadevergoeding.
5.6 Alle kosten, zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke (inclusief de kosten van juridische bijstand), die voor Bergerkaas verbonden zijn aan de handhaving van haar rechten jegens afnemer, komen voor rekening van afnemer.
5.7 De gerechtelijke kosten zullen niet zijn beperkt tot de door de rechter toegewezen bedragen aan verschotten en salaris advocaat, procureur of gemachtigde volgens het liquidatietarief of incassotarief, maar zullen omvatten de volledige door Bergerkaas gemaakte proceskosten, waaronder begrepen de werkelijke kosten aan salaris en verschotten van haar advocaat, procureur of gemachtigde.
5.8 Buitengerechtelijke kosten zijn door afnemer verschuldigd in ieder geval indien Bergerkaas voor de invordering van haar vordering de hulp van een derde heeft ingeschakeld. Buitengerechtelijke kosten bedragen 15 (vijftien) procent van het verschuldigde bedrag met een minimum van € 100,- exclusief omzetbelasting.
5.9 Hetgeen afnemer uit hoofde van de overeenkomst aan Bergerkaas verschuldigd is, wordt en volle direct opeisbaar ingeval van:
a. surseance van betaling of faillissement van afnemer of aanvraag daartoe;
b. besluiten van afnemer tot gehele of gedeeltelijke staking of overdracht van zijn onderneming;
c. ontbinding van de vennootschap van afnemer;
d. meer dan tweemaal niet-tijdige betaling door afnemer.
In deze gevallen is Bergerkaas bevoegd alle overeenkomsten met afnemer met onmiddellijke ingang middels een schriftelijke verklaring te ontbinden, wanneer deze niet binnen 8 (acht) kalenderdagen na een daartoe strekkend verzoek een naar het oordeel van Bergerkaas passende zekerheid voor al hetgeen afnemer aan Bergerkaas verschuldigd is en nog zal worden heeft verstrekt, onverminderd de overige rechten van Bergerkaas.

Artikel 6: Aansprakelijkheid
6.1  Indien afnemer van oordeel is, dat de door Bergerkaas geleverde producten niet aan de overeengekomen kwaliteit voldoen, dan dient afnemer Bergerkaas hiervan binnen 24 (vierentwintig) uur na constatering van de vermeende tekortkomingen in kennis te stellen en Bergerkaas in de gelegenheid te stellen de klacht te onderzoeken door een representatief monster van het product voor controle ter beschikking van Bergerkaas te houden, een en ander op straffe van verval van het recht van beroep op de desbetreffende tekortkoming. Bergerkaas aanvaardt geen aansprakelijkheid voor tekortkomingen aan door haar geleverde producten indien afnemer de producten na aflevering heeft vermengd met andere producten, of de geleverde producten heeft opgeslagen in naar het oordeel van Bergerkaas daarvoor niet geschikte of niet schone opslagplaatsen.
6.2  Indien afnemer van oordeel is, dat de door Bergerkaas geleverde producten niet aan de overeengekomen kwantiteit voldoen, dan dient afnemer Bergerkaas hiervan binnen 24(vierentwintig) uur na constatering van de vermeende tekortkoming in kennis te stellen. Het is afnemer bekend dat Bergerkaas uitsluitend ambachtelijke producten maakt en levert waardoor het gewicht per product niet kan worden gegarandeerd. In geval van een overeengekomen kwantiteit in aantal stuks heeft Bergerkaas voldaan aan haar leveringsplicht terzake van verpakte (bulk-) producten indien het gewicht van de producten niet meer dan tien (10) procent afwijkt van de overeengekomen hoeveelheid.
6.3  Iedere vordering tegen Bergerkaas ter zake van zuivelgebreken vervalt na 8 weken na productiedatum. Iedere andere vordering tegen Bergerkaas vervalt door het enkele verloop van een jaar na het moment van levering of het moment dat levering had moeten plaatsvinden.
6.4  Bergerkaas is in geen geval aansprakelijk voor door afnemer ten gevolge van een aan Bergerkaas toerekenbare tekortkoming geleden indirecte of gevolgschade, zoals schade bestaande uit gederfde winst, omzetderving, bedrijfsstilstand of stagnatie.
6.5  Tekortkomingen in het geleverde geven geen grond voor ontbinding van de overeenkomst, tenzij het gaat om tekortkomingen als in lid 1 bedoeld en Bergerkaas niet in redelijke tijd alsnog aan haar verplichtingen heeft voldaan. Alsdan is afnemer tot ontbinding bevoegd, indien en voor zover instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van hem kan worden gevergd.
6.6  Bergerkaas aanvaardt slechts aansprakelijkheid voor schade geleden door afnemer, die het rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van haar verbintenis of uit onrechtmatige daad, indien en voor zover deze aansprakelijkheid wordt gedekt door haar verzekering, tot het bedrag van de door de verzekering gedane uitkering.
6.7  In het geval de verzekeraar om enige reden niet tot uitkering overgaat, dan wel de schade niet door verzekering is gedekt, dan is de aansprakelijkheid beperkt tot maximaal:
a. het factuurbedrag beperkt tot de waarde van de betreffende prestatie c.q. product of, bij gebreke daarvan, de waarde van de overeengekomen prestatie c.q. product.
b. bij levering in termijnen, het factuurbedrag of, bij gebreke daarvan, de waarde van de desbetreffende prestatie c.q. product.
6.8  In afwijking van de voorgaande leden moeten de volgende beperkingen in acht worden genomen:
Niet voor vergoeding in aanmerking komt inkomsten- of winstderving, schade wegens stagnatie, of vertraging in bedrijfsactiviteiten, beschadiging of verlies, schade wegens productieverlies, verlies van arbeidsuren en/of gemaakte arbeidskosten, gemiste besparingen of overeenkomsten, kortingen of boetes, directe en indirecte schade, de bedrijfsschade en/of gevolgschade (bedrijfsstoring en andere onkosten, derving van inkomsten en dergelijke) door welke oorzaak ook ontstaan. Afnemer dient zich desgewenst tegen deze schade te verzekeren.
Voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van hulppersonen is Bergerkaas niet aansprakelijk.
Bergerkaas is niet aansprakelijk voor enigerlei schade, diefstal of verlies aan goederen van afnemer, die Bergerkaas onder zich heeft.
Bergerkaas aanvaardt geen aansprakelijkheid voor overschrijding van leveringstermijnen.
Bergerkaas is niet aansprakelijk, indien de tekortkoming het gevolg is van overmacht.
6.9  Afnemer vrijwaart Bergerkaas van elke aanspraak van derden tot schadevergoeding dan wel boetes jegens Bergerkaas indien deze aanspraken zijn ontstaan door het handelen en / of nalaten van afnemer dan wel gelegen is in een andere oorzaak die in de macht van afnemer ligt.
6.10  Afnemer vrijwaart Bergerkaas tegen aanspraken van derden, die op enigerlei wijze samenhangen met de door Bergerkaas afgeleverde producten indien deze aanspraken zijn ontstaan door het handelen en / of nalaten van afnemer dan wel gelegen is in een andere oorzaak die in de macht van afnemer ligt. Afnemer zal Bergerkaas niet aansprakelijk stellen en staat er voor in dat Bergerkaas niet aansprakelijk zal worden gesteld door derden ter zake van het handelen of nalaten (van werknemers) van Bergerkaas.

Artikel 7: Onuitvoerbaarheid van de overeenkomst of overmacht
7.1 Indien na de totstandkoming van een overeenkomst deze door Bergerkaas niet kan worden nagekomen ten gevolge van omstandigheden die Bergerkaas bij het tot stand komen van de overeenkomst niet bekend waren, heeft Bergerkaas het recht te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd, dat de uitvoering mogelijk blijft.
7.2 Bergerkaas is niet gehouden de overeenkomst uit te voeren indien en zolang dit onmogelijk is of wordt gemaakt, respectievelijk bemoeilijkt wordt door overmacht, derhalve door een – al dan niet voorzienbare – omstandigheid die buiten de macht van Bergerkaas is gelegen, waaronder in ieder geval zijn te verstaan omstandigheden waardoor de winning, verwerking en aanvoer van melk zodanig wordt beïnvloed dat uitvoering van de overeenkomst slechts vertraagd, gedeeltelijk of niet kan plaatsvinden, alsmede maatregelen en voorschriften van de overheid (buitenlandse overheid daaronder begrepen) zoals vervoer-, import-, handels-, export-, of productieverboden, overheidsvoorschriften en voorts omstandigheden zoals oorlog of een daarop gelijke toestand, tekortschieten van toeleveranciers en/of transporteurs, staking, oproer, boycot, brand, explosie, ongunstige weersomstandigheden, uitstroming van gevaarlijke stoffen of gas. In geval van overmacht is sprake van een niet-toerekenbaar tekortschieten van Bergerkaas.
7.3 In geval van overmacht heeft Bergerkaas de bevoegdheid de voorwaarden van de overeenkomst aan te passen, de uitvoering daarvan op te schorten op de overeenkomst middels een schriftelijke verklaring te ontbinden zonder dat zij tot schadevergoeding is verplicht. In geval van overmacht zal Bergerkaas afnemer zo spoedig mogelijk berichten of zij de uitvoering van de overeenkomst opschort, respectievelijk op welke voorwaarden (met name leveringstermijnen, te leveren hoeveelheden en prijs) zij de uitvoering alsnog zal uitvoeren dan wel of zij de overeenkomst ontbindt De overeenkomst geldt als gewijzigd in overeenstemming met de door Bergerkaas aan afnemer berichte aangepaste voorwaarden, tenzij Bergerkaas binnen 15 (vijftien) dagen na dagtekening van haar kennisgeving een schriftelijke reactie in andere zin van afnemer heeft ontvangen, in welk geval de overeenkomst als ontbonden geldt per de dag waarop Bergerkaas voornoemd schrijven van afnemer heeft ontvangen.
7.4 Als Bergerkaas bij het intreden van de overmacht haar verplichting gedeeltelijk is nagekomen, is zij gerechtigd tot een evenredig deel van de overeengekomen prijs op grondslag van het reeds verrichte werk c.q. de geleverde goederen en de gemaakte kosten.
7.5 Bergerkaas heeft eveneens het recht zich op overmacht te beroepen, indien de niet- toerekenbare omstandigheid, die de nakoming van haar verbintenis verhindert, intreedt nadat zij aan haar verplichtingen had moeten voldoen.

Artikel 8: Annulering
8.1 Indien de afnemer de opdracht annuleert en/of de producten weigert af te nemen is hij verplicht de door Bergerkaas reeds aangeschafte materialen en grondstoffen, al dan niet be- of verwerkt, en de reeds door derden verrichte werkzaamheden, tegen de kostprijs, inclusief lonen en sociale lasten, over te nemen. Afnemer zal eveneens aan Bergerkaas als schadeloosstelling verschuldigd zijn 50% an de overeengekomen prijs. Afnemer is vervolgens verplicht Bergerkaas te vrijwaren tegen vorderingen van derden als gevolg van de annulering van de overeenkomst.
8.2 Onverminderd het vermelde in het vorige lid van dit artikel behoudt Bergerkaas zich alle rechten voor om volledige nakoming van de overeenkomst en/of volledige schadevergoeding te vorderen.
8.3 Het al of niet verlenen van subsidie, financiering en andere onvoorziene omstandigheden zijn voor afnemer nimmer argumenten om gegeven opdrachten te annuleren tenzij alsdan tussen afnemer en Bergerkaas schriftelijk andere afspraken zijn gemaakt.

Artikel 9: Presentatie
9.1 Afnemer mag de van Bergerkaas afkomstige producten, slechts onder het (beeld)merk, de handelsnaam en specificaties waaronder de producten hem zijn geleverd verhandelen. Afnemer zal bij producten in (klein)verpakking de producten slechts wederverkopen in dezelfde verpakking, inclusief etikettering, opdrukken en eventuele bijsluiters.
9.2 Afnemer zal geen andere producten dan Bergerkaas-producten onder Bergerkaas- (beeld)merk, handelsnaam of Bergerkaas- specificaties verhandelen, noch zal afnemer tegenover zijn afnemers de schijn wekken dat producten van derden van Bergerkaas afkomstig zijn.
9.3 Afnemer zal het Bergerkaas-(beeld)merk en/of handelsnaam niet meer mogen gebruiken nadat vermenging van de Bergerkaas-producten met (soortgelijke) producten van derden heeft plaatsgevonden.

Artikel 10: Overdracht
10.1 Bergerkaas is bevoegd de rechten en plichten uit hoofde van een overeenkomst over te dragen aan een aan Bergerkaas geaffilieerde onderneming en afnemer stemt op voorhand in met zodanige overdracht tenzij afnemer aantoont dat deze overdracht afnemer in materiële zin benadeelt. Bergerkaas zal afnemer van een eventuele overdracht schriftelijk in kennis stellen.

Artikel 11: Toepasselijk Recht
11.1 Op alle overeenkomsten is Nederlands recht exclusief van toepassing met uitsluiting van het Weens Koopverdrag.
11.2 Alle geschillen voortvloeiende uit aanbiedingen en overeenkomsten, hoe ook genaamd, zullen bij uitsluiting worden onderworpen aan het oordeel van de rechtbank Noord-Holland, locatie Alkmaar.

Artikel 12: Gedeeltelijke nietigheid/omzetting
12.1 Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden, om welke reden dan ook, geheel of gedeeltelijk ongeldig is, dan blijven de overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden voor het overige onverminderd van kracht, terwijl partijen voor wat betreft de ongeldige bepaling geacht worden datgene te zijn overeengekomen, dat rechtsgeldig de strekking van de ongeldige bepaling het meest nabij komt.

Artikel 13: Coulance/geen rechtsverwerking
13.1 Indien Bergerkaas uit coulance of uit andere redenen van commerciële aard in eerste instantie jegens afnemer geen beroep doet op enige toepasselijke bepaling van deze Algemene Voorwaarden, verwerkt Bergerkaas daarmede niet het recht om in een later stadium alsnog een beroep te doen op de desbetreffende bepaling en alle andere van toepassing zijnde bepalingen van deze Algemene Voorwaarden.
ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN